PROFESE ŘIDIČ PROFESIONÁL - VSTUPNÍ ŠKOLENÍ


Osnovu stanovuje zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ( v současné době zákon 247/2000 Sb. v úplném znění k 1.1.2009 a prováděcí vyhláška 156/2008 Sb.)


Teoretická část
Předmětem výuky a výcviku u vstupního školení je získání a prohloubení znalostí:

  • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
  • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů, vztahujících se k silniční dopravě,
  • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
  • poskytování služeb a logistiky,
  • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
  • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
  • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění a zvláštní část podle vyjmenovaných skupin (C1, C1+E, C a C+E, D1, D1+E, D a D+E).

ROZSAH: 140 HOD. (130 TEORIE, 10 HODIN PRAKTICKÝ VÝCVIK NA VOZIDLE)

Praktická část

Výcvik pro příslušnou skupinu a podskupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikových vozidel pod dohledem lektora. Pro výcviková vozidla jsou stanoveny podmínky rovněž zákonem 247/2000 Sb. v úplném znění k 3.6.2008.

Legislativa
Zákon 247 Sb., Prováděcí vyhláška 156

Požadavky na účastníky
Věk 18 let Lékařský posudek Doklad „Posudek o zdravotní způsobilosti“ si nechte potvrdit praktickým lékařem. Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Dále musím být na razítku uveden text „praktický lékař“. Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

Přínos pro společnost
Dnešní doba přináší v silničním provozu mnohá nebezpečí a proto je nutné pracovat s řidiči od počátku jejich kariéry, kvalitně, komplexně, dlouhodobě a za využití moderních výukových i výcvikových prostředků. Jedině tak získá firma zaměstnance, se kterými je podnikání efektivní.

Termíny
Pokud v této sekci nenajdete přesné termíny, školení se připravuje. Domluvte se proto s kontaktní osobou.

Cena
Pokud v této sekci nenajdete přesné ceny, školení se připravuje. Domluvte se proto s kontaktní osobou.

Zkouška
Po absolvováním kurzu a složení závěrečných zkoušek bude úspěšnému účastníkovi vydán Profesní průkaz způsobilosti.

Certifikát
Certifikátem se v tomto případě rozumí vydání Profesního průkazu způsobilosti. profesní průkaz Na obrázku vidíte schválený vzor tzv. Evropského profesního průkazu, který budou potřebovat řidiči v EU pro řízení nákladních vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti a řidiči autobusů, pokud je řízení vozidla hlavním předmětem pracovně - právního vztahu. Zavedení tohoto profesního osvědčení není akcí české vlády, ale jen povinností upravit své vnitrostátní předpisy v duchu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 59 z roku 2003. Je to jeden z prostředků, kterým EU prosazuje dosažení cílu a to srovnání podmínek v členských státech do jednotné podoby.

Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.