OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - REKVALIFIKAČNÍ KURZ
Akreditovaný kurz MŠMT

Úplnou profesní kvalifikaci Operátor skladování (kód: 66-53-H/01) lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Do úplné profesní kvalifikace Operátor skladování (kód: 66-53-H/01) je integrovaná profesní kvalifikace Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E).

Naše akreditace:

Evidence zásob zboží a materiálu
Dílčí kvalifikace v rozsahu 100 hodin teoretické výuky a 50 hodin praktické výuky )
Manipulační práce se zbožím ve skladu
Dílčí kvalifikace v rozsahu 100 hodin teoretické výuky a 50 hodin praktické výuky )
Evidence zásob zboží a materiálu
Dílčí kvalifikace v rozsahu 105 hodin teoretické výuky a 45 hodin praktické výuky )

Zájemci získají odbornou kvalifikaci pro práci ve skladovém hospodářství, přehled o struktuře skladovacích systémů a jejich jednotlivých prvcích. Na základě získaných znalostí budou schopni vykonávat funkci skladníka ve všech typech skladů a plnit povinnosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Obsah  kurzu :


Teoretická část
Dle zásad osnov národní soustavy kvalifikací pro jednotlivé akreditace

Praktická část                                                                 
Práce s manipulační technikou (ruční mechanické, elektrické paletové vozíky, vysokozdvižné vozíky), provádění ložných operací (nakládka, vykládka vozidel), běžná údržba manipulační techniky, překládka vozidel, ukládání zboží na vozidlo, vychystávání zásilek, expedice zboží, inventarizace.
Prohlídka logistických skladů, praktické ukázky skladových operací, regálové sklady, překladiště, zázemí logistických skladů, základní administrativní úkony (přejímka zboží, inventarizace, rozdělení a druhy průvodních dokladů)

Cerifikát:


po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání obdrží každý účastník osvědčení o rekvalifikaci

Odkazy :
Legislativa, předpisy a pracovní postupy

  • Dopravní legislativa – silniční doprava – vybraná ustanovení  (zákon o pozemních komunikacích, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích)
  • Dopravní legislativa – silniční doprava – vybraná ustanovení (občanský zákoník – smlouva o přepravě nákladu, obchodní zákoník – smlouva o přepravě věci, úmluva CMR, dohoda ADR, dohoda ATP, dohoda AETR)
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zákoník práce – vybraná ustanovení, státní odborný dozor, podmínky ochrany zdraví, požadavky na provoz strojů a zařízení, ochranné pomůcky, bezpečnostní značky a signály, organizace práce a pracovní postupy, vyhrazená zařízení)
  • Bezpečné uložení nákladu na dopravních prostředcích silniční dopravy (požadavky, podmínky, způsoby, technické prostředky, odpovědnost)


Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.