ŘIDIČ REFERENTSKÝCH VOZIDEL


Určeno všem pracovníkům, kteří řídí motorová vozidla na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.

Školení těchto řidičů vyplývá z § 133 odst.1 písm.e) zákoníku práce a zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance dle charakteru vykonávané práce se všemi nebo některými následujícími předpisy dle charakteru práce:

Osnova
Zdokonalovací školení je zaměřeno na:

  • znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, teorie a zásad bezpečné jízdy
  • znalost preventivní údržby vozidel
  • znalost ekonomického používání vozidel
  • znalost postupu při dopravní nehodě nebo obdobné události v souvislosti s bezpečností vozidla
  • znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích
Obsahem školení však mohou být i předpisy další a je věcí zaměstnavatele, aby posoudil, se kterými předpisy jako celky nebo jejich částmi je nutné řidiče seznámit.

Provádí se 1 x ročně


Rozsah:
8 vyučovacích hodin


Legislativa
Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (zákon č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků - úplné znění pod č. 238/2002 Sb.) Zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění č. 85/2001 Sb.) Vyhláška 213/91 Sb. (bezpečnost práce)

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech osob, které fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3.500 kg a 9 míst k sezení vč. místa řidiče, a další vozidla, na která se nevztahuje povinnost profesního školení. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě, řízení vozidla služebního, ale i soukromého, na komunikacích veřejných, ale i na komunikacích účelových v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Požadavky na účastníky
Zaměstnanci, kteří již mají řidičské oprávnění a kteří řídí motorová vozidla na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.

Přínos pro společnost
Splnění zákonné povinnosti, (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

Termíny
Pokud v této sekci nenajdete přesné termíny, školení se připravuje. Domluvte se proto s kontaktní osobou.

Cena
Pokud v této sekci nenajdete přesné ceny, školení se připravuje. Domluvte se proto s kontaktní osobou.

Zkouška
Přezkoušení odborné způsobilosti formou zkušebního testu.

Certifikát
Po skončení školení se každému účastníkovi potvrdí účast do formuláře „ Potvrzení o absolvování pravidelného školení „

Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.